معرفی کارکنان
امیر حسین رحیمی

امیر حسین رحیمی

سمت: مسئول امور تغذیه

تلفن محل کار: 32355437

تلفن داخلی: 312

پست الکترونیکی: amirhossain_rahimi@yahoo.com