معرفی کارکنان
محمدحسین چهاردولی

محمدحسین چهاردولی

سمت: مسئول کنترل کیفیت تغذیه دانشکده عمران

تلفن محل کار: 32232074