معرفی کارکنان
بهاره خالقی

بهاره خالقی

سمت: کارشناس تربیت بدنی خواهران

تلفن محل کار: 32355329

تلفن داخلی: 295

پست الکترونیکی: bahar679@yahoo.com