معرفی کارکنان
یاسر کشاورزیان

یاسر کشاورزیان

سمت: کارشناس مسئول اداره خوابگاه ها

تلفن محل کار: 32456510

تلفن داخلی: 308

پست الکترونیکی: yasser.keshavarziyan@gmil.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بین الملل