شنبه 1 مهر 1402   13:55:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اخبار و اطلاعیه ها

وبینارهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی، اعتیاد، پیامدها و پیشگیری و مقابله با وسوسه های اعتیاد
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه برگزار میکند:
1. وبینار پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی (از دیدگاه روانشناسی و مددکاری اجتماعی)
مدرسین: دکتر مهدی عبداله زاده رافی. روانشناس
دکتر عباسعلی یزدانی. مددکار اجتماعی
زمان:دوشنبه 2 اسفندماه
ساعت: 10 تا 12
2. وبینار مقابله با وسوسه های اعتیاد
مدرس:دکتر حسین صاحب دل
زمان. سه شنبه 3 اسفند ماه
ساعت:10 تا 12
3. وبینار اعتیاد، پیامدها و پیشگیری
مدرس:دکتر سعید آریا پوران
زمان. چهارشنبه 4 اسفند ماه
ساعت:10 تا 12
لینک ورود به کارگاه: http://vc.malayeru.ac.ir/moshavereh
لازم به ذکر است به دانشجویانی که در کلیه کارگاه ها حضور فعال داشته و خلاصه نویسی از تمامی کارگاه ها ارسال نمایند جوایزی به قید قرعه اهدا می گردد