شنبه 20 خرداد 1402   04:50:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1400/7/3 شنبه منقضی شده است آگهی مناقصه عمومی تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس دانشگاه ملایر
دانشگاه ملایر در نظر دارد تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس این دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره ۲۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۵ و با توجه به توضیحات مندرج در این آگهی و اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
  1. مشخصات فنی مطابق اسناد مناقصه
  2. محل تأمین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی دانشگاه
  3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1500000000 ریال می باشد که  فقط ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش می باشد.
  4. مدت زمان تحویل تجهیزات : از عقد قرارداد با برنده مناقصه به مدت 20 روز
  5. محل تحویل تجهیزات: سایت دانشگاه ملایر واقع در کیلومتر 4 جاده اراک می باشد .
  6. پیمان به صورت خرید تجهیزات می باشد   
  7. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.
  8. کلیه پرداخت ها به صورت اسناد خزانه اسلامی شماره 001 و 006 با سر رسید سال 1403 است. (نرخ تنزیل روز شمار 15 درصد به کلیه پرداختی ها جداگانه قابل پرداخت است)
لذا از کلیه تأمین کنندگان دعوت به عمل می آید اقدام لازم را در این خصوص مبذول نمایند.
محل دریافت اسناد :
سامانه ستاد به نشانی  https://setadiran.ir/
مهلت و محل تحويل پيشنهادات :
آخرین مهلت دانلود  شرایط مناقصه سه شنبه  مورخ 06 مهر 1400 خواهد بود و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 17 مهر 1400 می باشد .
 محل تحويل ضمانت شرکت در مناقصه، دبيرخانه دانشگاه ملایر به آدرس ملایر کیلومتر 4 جاده اراک . دانشگاه ملایر صندوق پستی : 6571995863
ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :
ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 18 مهر 1400 ساختمان مرکزی دانشگاه ملایر دفتر معاون اداری و مالی
نسخه قابل چاپ