یکشنبه 8 خرداد 1401   01:32:25
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1400/1/30 دوشنبه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی انجام امور نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر(نوبت دوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی انجام امور نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه  ملایر در سال1400 به شماره 2000000050000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 28 فروردین 1400 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز پنجشنبه تاریخ 02 اردیبهشت 1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز یکشنبه تاریخ 12 اردیبهشت 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ  13 اردیبهشت 1400
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339944
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376
نسخه قابل چاپ