سه‌شنبه 16 آذر 1400   06:57:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1400/1/30 دوشنبه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی انجام امور خدمات ‌ عمومي دانشگاه ملایر سال 1400 (نوبت دوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی انجام امور خدمات ‌عمومي دانشگاه ملایر در سال1400 به شماره 2000000050000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 28 فروردین 1400 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز پنجشنبه تاریخ 02 اردیبهشت 1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز یکشنبه تاریخ 12 اردیبهشت 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:00 روز دوشنبه تاریخ  13 اردیبهشت 1400
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339944
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و  8519376
 
نسخه قابل چاپ