سه‌شنبه 6 خرداد 1399   16:10:53
اخبار و اطلاعیه های توسعه و پشتیبانی
منقضی شده است فراخوان مزایده عمومی یک مرحله­ای اجاره غذاخوری های دانشگاه ملایر جهت تهیه مواد اولیه؛ طبخ و توزیع غذا (نوبت دوم)

دانشگـاه ملایر در نظـر دارد: اجاره غذاخوری های دانشگاه جهت تهیه مواد اولیه؛ طبخ و توزیع غذا را با شماره آگهی 5098000050000006 به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از پیمانکاران دعوت به عمل می‌آید در صورت تمایل از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید از محل به دانشگاه ملایر (کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک) مراجعه و برای دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس https://setadiran.ir/setad/cms دولت مراجعه نمایند. لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 16 شهریور 1398 می باشد.

ردیف

نوع پیمان

مبلغ ضمانت

مهلت شرکت

تحویل پیشنهاد

روز بازگشایی پاکت

1

خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا

4537500000 ریال

(چهار میلیارد و پانصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)

چهارشنبه

27 شهریور 98

 سامانه ستاد

پنج شنبه 28 شهریور 98

ساعت 10 صبح


زمان بازدید : از 16 لغایت 27 شهریور 98 از ساعت 8 الی 13

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: چهارشنبه  27 شهریور 98 ساعت 8 صبح

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: چهارشنبه تاریخ 27 شهریور 1398 ساعت 13

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز پنج شنبه 28 شهریور 1398

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت

الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339941

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس 41934 : 021

دفتر ثبت نام: 88969737  و 8519376