سه‌شنبه 2 مرداد 1403   06:43:49
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آیین نامه ها آموزشی و تحصیلات تکمیلیبيشتر
یکشنبه 16 اسفند 1388 اطلاعیه تحصیلات تکمیلی شماره 1
قابل توجه دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته
 
مراحل انتخاب استاد راهنما:
1-       دانشجویان گرامی با شروع نیمسال دوم و قبل از اتمام نیمسال دوم، فرم انتخاب استاد راهنما را از دفتر تحصیلات تکمیلی (کارشناس تحصیلات تکمیلی ) یا سایت دانشگاه دریافت و پس از طی مراحل به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت تأیید نهایی در شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل دهند.
2-       لازم به توضیح است که پس از اخذ فرم استاد راهنما در موعد مقرر، بایستی مراتب درجلسه شورای گروه آموزشی ذیربط بررسی وتأییدوسپس برای تاییدنهایی به دفترتحصیلات تکمیلی ارائه شود تا درشورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بررسی نهائی گردد. پس ازتائیدنهائی درشورای مذکور،دانشجو بایستی جهت دریافت نسخه تأییدیه خود و استاد راهنماحتما ًبه کارشناس تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید.
3-       مطابق ماده 15 آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر طول دوره 4 نیمسال تحصیلی است. در شرایط خاص با تکمیل فرم تمدید سنوات و با تأیید استاد راهنما، مدیر گروه آموزشی، تأیید مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تصویب در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه طول دوره به 5 نیمسال قابل افزایش است.
مراحل تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال):
1-       دانشجو باید در شروع نیمسال سوم فرم پیشنهادی پایان نامه را ارائه نماید.
2-       فرم خام طرح پیشنهادی پایان نامه را ازکارشناس تحصیلات تکمیلی یا سایت دانشگاه دریافت و پس از تکمیل آن و تائید استاد راهنما ومشاور و شورای گروه به دفترتحصیلات تکمیلی تحویل تا درجلسه شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه مورد بررسی نهائی قرار گیرد .
3-       پس ازطی مراحل فوق ،حتماًتأییدیه فرم پیشنهادی پایان نامه ازدفترتحصیلات تکمیلی دریافت گردد.
4-       دانشجومکلف است فرم پیشنهادی پایان نامه را تایپ شده ارائه نماید.
 
دفترتحصیلات تکمیلی دانشگاه