معرفی کارکنان
دکتر محمد ستاری کیکله

دکتر محمد ستاری کیکله

دکتر محمد ستاری کیکله

سمت: رئیس گروه تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355390

تلفن داخلی: 278