شرح وظایف معاونت فرهنگی
سه‌شنبه 18 اسفند 1388 - برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
- ایجاد هماهنگی،ارتباط، همکاری مطلوب و جلب مشارکت مطلوب و موثر میان نهادهای مختلف فرهنگی،سیاسی و اجتماعی ،دانشجوئی و دانشگاهی داخل دانشگاه
- برنامه‌ریزی برای آموزشهای علمی ، عقیدتی،سیاسی ، اخلاقی و فرهنگی و هنری برای دانشجویان و نظارت برحسن اجرای آن
- ارزیابی وضعیت کلی فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،روحی،روانی و جسمی دانشجویان و برنامه ریزی و استفاده از تمام امکانات جهت ارتقای آن و رفع مشکلات موجود. اداره کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه .
- نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی واحدهای فرهنگی و فعالیت های دانشجویی
- ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت مطلوب میان نهادهای مختلف عقیدتی ،فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و تشکلهای دانشجویی .
- فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف راه اندازی شرکت های دانش بنیان، تقویت مراکز رشد، کارآفرینی و توجه به تولید
- گسترش روابط میان اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان و کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی
- طرح، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف دانشجویی با کمک مسئولان ذیر ط و نظارت بر حسن اجرای آن با هدف ایجاد خلاقیت، جذب دانشجویان علاقه مند و مدیریت مطلوب برنامه ها
- انجام کلیه اموری که در آیین نامه های دانشگاه به معاونت فرهنگی محول گردیده است .
- مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشجویی .
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آیین نامه های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی .
- ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز ،موسسات ونهادهای فکری ،فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای مزبور .
- نظارت وبرنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی ،سیاسی ،اخلاقی و فرهنگی از طریق بر گزاری کلاس های آموزشی ،سمینار ها و مجامع فرهنگی ،سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی .
- ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی ،سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آن ها به هیات رئیسه و شورای فرهنگی دانشگاه .
- تلطیف و سالم سازی روابط عمومی و اخلاقی میان استادان ،دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهترنیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری دانشگاه.
- پیشنهاد برنامه های ارزشی، اعتقادی، دینی، فرهنگی و هنری متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور به شوراهای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله .
- پیشنهاد تاسیس دبیرخانه ها، کمیسیون ها، شوراهی مختلف در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب، کارآفرینی و تقویت تولید ملی، تقویت کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی.
- مهیا کردن زمینه های لازم در ایجاد اطاق فکر و هسته های علمی دانشجویان و دانشگاهیان با هدف مشارکت مسئولانه و دلسوزانه در نقش آفرینی موثر آنها در فضای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه، جامعه و بین الملل.