فرم صدور کارت پرسنلی
ثبت اطلاعات فردی و شغلی پرسنل محترم دانشگاه ملایر
توضیحات
* لطفا اطلاعات خود را به صورت دقیق و با توجه به راهنمایی های درج شده برای هر فیلد ثبت نمائید.
* کارت شناسایی شما بر اساس همین اطلاعات صادر خواهد شد.
* تعدادی از فیلدها دارای آیکن راهنما می باشند. جهت تکمیل این فیلدها از راهنمایی مربوطه استفاده نمائید.
* دقت نمائید با توجه به یکتا بودن کد ملی امکان ثبت مجدد اطلاعات وجود ندارد.
اطلاعات شغلی
* حوزه * بخش
* عنوان پست سازمانی * شماره پرسنلی
* نوع استخدام وضعیت استخدام
مرتبه علمی
اطلاعات شخصی
* نام * Name
* نام خانوادگی * Last Name
* نام پدر * Father Name
* کد ملی * شماره شناسنامه
* مدرک تحصیلی * رشته تحصیلی
* تاریخ تولد
* تصویر
اطلاعات تماس
* آدرس محل سکونت
* تلفن محل سکونت * تلفن همراه
تلفن محل کار تلفن داخلی
دورنگار پست الکترونیک