اداره خوابگاه ها

1392/11/2 چهارشنبه

یاسر کشاورزیان

سمت: کارشناس اداره خوابگاه ها

تلفن محل کار: 33339941

تلفن داخلی: 308

پست الکترونیکی: yasser.keshavarziyan@gmil.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مدیریت بازرگانی

یاسر کشاورزیان
تعداد بازديد اين صفحه: 7971