پورتال دانشگاه ملایر :: مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

جمعه 4 بهمن 1398   15:47:19
تصویر

داستان زیبا
قدرت کلمات
پیام مشاوره ای

شادترین مردم لزوما بهترین چیز ها را ندارند آنها فقط از چیزهایی که دارند بهترین استفاده را می کنند.