::>
اعلام اسامی دانشجویان دختر واجد شرایط خوابگاه دولتی


ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

1          

 نایفه اداک

8711203002

156    

فائزه جلیلی

8711100010

2          

فاطمه افسر

8711102008

157    

فاطمه سنایی مطلق

8611301020

3          

سمیه بهبهانی نژاد

8811100014

158    

نجمه سهراب پور

8611100017

4          

شکوفه ترخون

8711205004

159    

خدیجه سهرابی

8711205019

5          

معصومه حق پرست

8811205019

160    

فاطمه سوری

8811201023

6          

زهرا خدری

8711205011

161    

الهام سیاوشی

8811202022

7          

هاجر خدری

8711203021

162    

نیکو سیدباقری

8811102055

8          

سارا خواجه

8711206012

163    

زهرا سیفی

8811402021

9          

زهره داودی

8811202014

164    

زهرا سیفی خزلی

8711201018

10       

سمانه سرمیلی

8711401016

165    

روناک شادی

8611102044

11       

سمانه سلمانی

8811202021

166    

الهام شریفی

8711100020

12       

ژیلا عزیزی

8811203052

167    

فاطمه شریفی

8811100045

13       

سمیه گودینی

8711301031

168    

زهرا شوشتری

8611301021

14       

رقیه مباشری

8611203038

169    

فاطمه شیراوند

8811102059

15       

زینب محسنی

8711100036

170    

زهره صادقپور

8811102060

16       

سروه محمدی

8811206034

171    

مریم صادقی

8711100022

17       

شکوفه مرادی

8711201038

172    

مریم صادقی قوچانی

8811206027

18       

نگین مرادی

8711401037

173    

زینب صدری

8811205034

19       

زینب یاری زعفران

8611203046

174    

بهاره صدیقی

8611301022

20       

طوبی محمدی

8811401048

175    

الهام صلواتی

8611201025

21       

مینا ارست

8711203003

176    

فهیمه صیدزاده

8611203028

22       

مهسا آزادبیانی

8811203005

177    

ناهید صیدمحمدی

8811201025

23       

رویا استبرقی

8811206003

178    

فرزانه ضیایی چمگردانی

8611102051

24       

فاطمه الوانی

8711203007

179    

سعیده طاهرنژاد

8711301022

25       

زهرا اوخ

8711301005

180    

صدیقه طاهری

8811100055

26       

نرگس اوشلی

8811205009

181    

سحر ظهیرنژاد

8811205037

27       

مریم اکوان

8611201001

182    

سودابه عبدالملکی

8711301025

28       

حدیث بارانی

8611102011

183    

شیرین عبداله پور

8711100026

29       

شیرین بحری

8611100006

184    

پروانه عبدی

8811201027

30       

سحر بحیرایی

8621102090

185    

معصومه عبدی

8711206025

31       

زهرا بهرامی

8711100007

186    

سمیراعزیزی

8811203053

32       

زهرا بکرانی بالانی

8611201002

187    

المیرا عزیزی

8611301023

33       

پریسا پرویز

8611102020

188    

فهیمه عسگری

8611100022

34       

نرگس پژم

8811100016

189    

زهرا عشوندی

8611201044

35       

معصومه پورحسین

8811203017

190    

مرضیه عبادبهبهانی

8611102053

36       

معصومه پورسعیدی

8811206010

191    

آرزو عباس نژاد

8611201028

37       

زهرا ترکاشوند

8711203010

192    

سارا عباسی

8811205038

38       

زهرا جعفری بوئینی

8611203014

193    

الهام عباسی

8611203030

39       

مژده جلیلوند

8811301008

194    

نسرین عباسی

8711100024

40       

مریم حاتمی تفرشی

8611301011

195    

مستانه علیزاده اصل

8611102057

41       

فرزانه حسنی ناظر

8811303012

196    

رویا علیمرادی

8811303027

42       

سمانه حکمی

8611301014

197    

ژیلا غلامی

8811402028

43       

سیده الهه حیدری

8811100021

198    

زینب فتاحی

8711401023

44       

مستانه خوش قلب

8811203032

199    

مرضیه فرجی

8611102060

45       

فرشته داوودپور

8611301016

200    

طیبه فرخیان

8811202026

46       

صفورا دریکوند

8711301010

201    

مرضیه فرهادی

8711401024

47       

پریسا ذوالفقاری

8811203035

202    

سمانه فهیمی

8711205027

48       

مهناز رحمانی

8711201013

203    

مهناز فیروزی

8711401025

49       

سعادت رستمی

8811303019

204    

افسانه قادری

8811402035

50       

رضوان ژیان

8811100042

205    

زهرا قربانی

8711203036

51       

فرناز ساعتی

8711206017

206    

شیما السادات قرشی

8711201027

52       

ناهید سالمیان

8811203014

207    

فاطمه گراوند

8611100029

53       

راضیه سحاب انور

8811102049

208    

اقدس لطفی

8811204026

54       

نرجس سراقی

8811201021

209    

مریم مالمیر

8611301029

55       

رضوان سردرودی

8811301021

210    

سیران مجیدی گنجی

8811205046

56       

فاطمه سعیدی صفا

8811102053

211    

نسیم محجوب

8811201036

57       

نسیبه سهراب پور

8711401017

212    

زهرا محسنی

8611201037

58       

مینا شهرستانی

8611102047

213    

رویا محمدی

8811204028

59       

سهیلا سوری

8611201020

214    

ناهید محمدی بلبان آباد

8711201035

60       

مهدیه صالحی

8611203027

215    

زهرا مرادی

8611100034

61       

حنا صفایی

8811100051

216    

زهرا مرتضی یی

8611205031

62       

زهرا صفری

8711301021

217    

مریم معاذی

8611100037

63       

زینب صیرفی انور

8811100053

218    

آسیه معرف

8611301031

64       

معصومه عبدالملکی دارانی

8811203049

219    

فریبا معصومیان افرا

8711100040

65       

سمیه عبدی

8711201022

220    

زهرا ملکان

8811206041

66       

زینب عربی گندم بان

8711301029

221    

الناز ملکشاهی

8811402045

67       

شیلان فعله گری

8711205026

222    

زهرا منجزی

8611301033

68       

بهاره قاسمی

8811203057

223    

شیما موحدی

8811102101

69       

زینب گرجی ازندریانی

8811203068

224    

مبارکه السادات موسوی تبار

8611201047

70       

زهرا ماهی دشتی

8711100035

225    

منیره موسی بیگی

8811204031

71       

مرضیه مبشری

8611203039

226    

مرضیه میرحسینی

8811204032

72       

سکینه محمدی

8811202030

227    

حدیث میرزایی

8711100042

73       

زهرا محمدیاری

8811202031

228    

آسیه نامدارپیشه

8811102108

74       

شیدا مرادپور

8611102078

229    

خدیجه نجفی

8711100043

75       

لیلا ملکی پور

8711203041

230    

مریم نظری

8711205036

76       

سمیرا مهری

8811202033

231    

مهناز نوروزی مصیر

8811203084

77       

سیده پریا موسوی

8711301037

232    

پریسا نیازی

8811100082

78       

سمیه مومنی

8611201038

233    

خاطره هادیان

8611301037

79       

لیلا میرزائیان فر

8711401041

234    

سیده حلیمه هاشمی راد

8811204034

80       

اندیشه میرعرب

8711206036

235    

مونا وحدتی همت

8811102114

81       

آمنه نعیمی

8611100039

236    

کوثر وحیدی نیا

8811204035

82       

مهناز هاشمی

8811203086

237    

فاطمه وزیری وحید

8711401047

83       

پروانه کرمی

8711206030

238    

مینا وفایی شعار

8811102115

84       

لیلا کرمی

8711205028

239    

روناک ویسی

8711100045

85       

فریده کرمی زاد

8811204023

240    

چنور ویسی

8711100044

86       

طاهره کریمی

8711100033

241    

سمیرا ویسی

8811205050

87       

مژگان یوسفی

8711301041

242    

مرضیه کاویانی

8811201033

88       

کوثر کریمی

8811401044

243    

سارا کاکاوند

8611301027

89       

مهری صالحی فرجام

8811401036

244    

فاطمه کرمی

8811100070

90       

طیبه آذربخت

8611205001

245    

حیات کرمی

8811204022

91       

فرزانه آقاسی

8711201001

246    

راضیه کریمی

8611203034

92       

فاطمه ابراهیمی

8611301002

247    

شهلا کریمی

8811206031

93       

خدیجه ابراهیمی

8811204001

248    

خدیجه کریمیان

8811204024

94       

فیروزه احمدی جنت

8811102004

249    

زهرا کلهری

8811303032

95       

اسما احمدوند

8811205001

250    

فاطمه کماسی

8811203063

96       

فاطمه احمدوند

8811100002

251    

حدیث کنعانی

8811203065

97       

رویا احمدی

8811206002

252    

آمنه کی خایی

8611201035

98       

یسرا احمدپور

8811100001

253    

زینب کیانفر

8611100008

99       

فاطمه ادیبی سده

8811401001

254    

فاطمه یاوری

8811201043

100    

افسانه ارمند

8611102004

255    

زهرا یوسفیان قرجه

8811100085

101    

فرزانه اسدی

8811100005

256    

معصومه ابراهیمی

8611102002

102    

نگین اسدی سهرابی

8711401002

257    

مهناز اسماعیل وندی

8811401002

103    

نسرین اسکندری

8611203004

258    

طاهره اصلانی

8711301002

104    

هاجر افتخار

8811204004

259    

سعیده امامی پور

8811100008

105    

نفیسه آقاملایی

8811201004

260    

فاطمه امانی

8711401004

106    

سیده آل محمد

8611201045

261    

آرزو امیدی ذوقی

8811301002

107    

عطیه الوندی

8811201005

262    

سمیه باقرزاده لاکانی

8611203008

108    

فرزانه الوندی

8811301001

263    

پروانه باک

8811205013

109    

سمیه امامی

8811204005

264    

سمیرا بهرامی

8811206008

110    

زهرا امیری

8811206005

265    

فاطمه بیات

8611205007

111    

راضیه امیری

8811402007

266    

لیدا پیری مقدم

8711205003

112    

شیرین باباخانی

8811100009

267    

فریده جعفری شعار

8811203021

113    

ستاره بابایی

8611203007

268    

زینب جلیلیان

8811202006

114    

فهیمه بازیار

8711203008

269    

سکینه حقیقت

8811203037

115    

مرضیه باقری

8811301003

270    

زهرا دورقی زاده

8811301018

116    

نازنین بالش زر

8611203009

271    

تهمینه رستخیز

8711301012

117    

زهرا بختیاری بهروز

8611102012

272    

طیبه رستم پور

8811401028

118    

پروین بصیری

8811100013

273    

فاطمه رشیدی یگانه

8811202018

119    

فاطمه بنی عامریان

8711206005

274    

زهرا رضایی شمس

8811301020

120    

زهرا بهرامی

8611102017

275    

ندا روان خواه

8711201015

121    

آذر بهرامی

8711102013

276    

ژیلا زندی الی پنیک

8811402017

122    

آمنه بهرامیان کاکوند

8811401010

277    

ندا ساعتی زارعی

8811206021

123    

ثنا بهراهیمی

8711301006

278    

سعیده سوادکوهی

8811206025

124    

اشرف پارسه

8811201012

279    

سوسن سوری

8811201022

125    

ژیلا پرورتبار

8611301007

280    

فائزه شاهسونی

8811203044

126    

سمانه پریشانی فروشانی

8811102018

281    

مهشاد فاخری

8811402031

127    

شیما تاسا

8611100009

282    

راضیه فرجوند بدیل

8811102074

128    

گلی ترکمان

8711203011

283    

ساناز فرعی

8611102061

129    

سپیده تشکری

8811100018

284    

الهه قره خانی لعل

8811204020

130    

فائزه ثمری

8611102025

285    

فاطمه کائید

8611205026

131    

صبور جسری

8711206007

286    

الهام نظری وثوق

8811203082

132    

سمیرا جعفری آذر

8711201007

287    

شهلا نوروزی

8611201042

133    

فاطمه جیریایی شراهی

8611201005

288    

طاهره کریمی

8811205041

134    

بهاره چشمه قصابی

8811203025

289    

فرشته یارحسینی

8611100046

135    

طاهره حسن پور

8811204007

290    

زینب احمدوند

8711301001

136    

زینب حسنوند

8611102031

291    

فرشته احمدیان

8811303002

137    

مریم حسین زاده

8611102032

292    

الهام امرایی

8811202002

138    

سیده واحده حسینی

8611102033

293    

آرزوامیدی

8811203009

139    

مریم السادات حسینی

8811303013

294    

کبری باقری

8711401006

140    

سیده ویدا حسینی

8811205018

295    

آمنه برجی

8811100012

141    

فاطمه حسینی

8811206015

296    

لیدا بساطی

8811201009

142    

سیده اسما حسینی

8811205017

297    

ثریا بندک

8811205012

143    

پرستو حشمتی

8811402011

298    

فاطمه جعفری

8711206008

144    

افسانه حقیقی کرمانشاهی

8711203017

299    

محبوبه جهانی

8811301010

145    

پریسا حوریان

8711205009

300    

مهنوش خالدیان

8811202011

146    

فاطمه حیدری

8711203018

301    

فرشته خواجوی

8611301015

147    

کبری حیدری

8811202009

302    

فاطمه زمانیان

8811301023

148    

نرگس حیدری دادبه

8811202010

303    

مرضیه زندی باغچه مریم

8811205027

149    

نسیم حیرانی

8711401013

304    

مرضیه سالاروند

8611203024

150    

مژگان خدادادی

8811102033

305    

طیبه سحابی طاهرپور

8811102050

151    

سپیده خلجی

8811100024

306    

زهره سعادتی صفا

8711100018

152    

معصومه خرقانی

8811201014

307    

فهیمه شعبانی پور

8811102056

153    

طیبه خزایی

8811100023

308    

مژگان شوندی

8811303021

154    

فاطمه خلوصی دهبار

8611205010

309    

فیروزه شهبازی

8611201023

155    

آیناز خوجم لی

8811202013

 

مریم صفری

8811402025

156    

فاطمه خیری

8711206013

 

سحر فروتن

8811204019

157    

مهسا دارائی

8711206014

 

لیلا قبادی

8711100031

158    

مریم دارایی نیا

8811201016

 

مریم قپانوری

8711100032

159    

حسنا داوری منش

8811303017

 

ندا فتاحی

8811203054

160    

سمیه درویشی

8711401015

 

معصومه محمدی یار

8711401035

161    

طیبه راستاد

8611102037

 

افسانه مرادی

8711102065

162    

فاطمه رجبی نصیر

8811202016

 

زهرا مریدی

8611100035

163    

ساناز رحمانی منعم

8711401050

 

لیلا واحدیان

8711205038

164    

لیلا رزاقی

8811100033

 

اقدس کلامی نیا

8711203040

165    

گلاره رسایی

8611301018

 

مژده احمدی فارسانی

8811401049

166