سه شنبه 29 مهر 1393   17:02:13

     Malayer University  
 
 

همايش ها و سمينارها

همايش ملي فضاي سبز و منظر پايدار
دومين همايش ملي مهندسي مواد
كنفرانس ملي مهندسي عمران
همايش ملي نانو فناوري در علوم و مهندسي
همايش ملي جايگاه پژوهش تربيتي در نظام آموزشي ايران: چالش ها و فرصت ها
همايش ملي علوم و فنون كشاورزي
همايش ملي فن آوري محاسبات و اطلاعات: روندها و سرحدهاي جديد
همايش ملي معماري و توسعه
همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين در آبزيان
دومين كنفرانس ملي انگور و كشمش
كنفرانس ملي زبان، آموزش و ادبيات
چهارمين همايش ملي ناتوي فرهنگي
همايش ملي مهندسي مكانيك
كنفرانس ملي مهندسي سيستم هاي قدرت
همايش ملي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز و توليد ملي
همايش ملي خاك و كشاورزي پايدار
كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي
كارگاه بين المللي مديريت مناطق خشك و نيمه خشك
همايش ملي انگور و كشمش
همايش ملي مهندسي مواد
1 2

خانه | بازگشت |
Guest (MalayerGuest)


Powered By Sigma ITID.